Ahillea OÜ loob valgust!

  

Pakume erinevaid hooldusraieid.

1ha valgustusraie või võsalõikuse hind u 115-350 eur/hektar olenevalt tihedusest ja metsa vanusest.


Hooldusraie aitab:

  • reguleerida puistu liigilist koosseisu;
  • anda puuliigi siseselt kasvuruumi väärtuslikele eksemplaridele;
  • kasvatada kiiremini jämedamaid puidusorte;
  • parandada metsa sanitaarset seisundit;
  • suurendada metsa tormikindlust;
  • vähendada lumevaalimise ohtu;
  • suurendada puhkemetsade esteetilist väärtust;
  • parandada metsa loodusliku uuenemise tingimusi;

Hooldusraie on vajalik, sest hooldusraietega kujundatakse puistu koosseis ning parandatakse puistu kasvutingimusi. Hooldusraiega parandatakse tema sanitaarset seisundit, reguleeritakse metsa liigilist koostist ning suurendatakse vastu­pidavust tormi- ja lumekahjustustele. Hooldusraie loob eelduse metsa tootlikkusele ja kvaliteedi paranda­misele. millega eemaldatakse metsast osa puid, et saada kvaliteetsem mets ja ära kasutada puit, mis looduslikult raieringi jooksul välja langeb.

Hooldusraied jagunevad: 
1 Valgustusraie
2 Harvendusraie
3 Sanitaarraie

Valgustusraie
Valgustusraiet tehakse kuni 20 aastases metsas või kuni 8 cm keskmise diameetriga puistus. Valgustusraie peamised eesmärgid on puistu liigilise koosseisu kujundamine ning peapuuliigi valgus- ja toitetingimuste parandamine. Rajatud metsakultuurides raiutakse välja loodusliku tekkega kiirekasvulised ning väheväärtuslikud puuliigid, mis segavad peapuuliigi kasvu. Samuti harvendatakse liigtihedaid peapuuliigi gruppe.

Harvendusraie
Harvendusraie toimub tavaliselt 20-40 aastases metsas. Harvendusraiega antakse kasvuruumi väärtuslikele eksemplaridele, parendatakse metsa loodusliku uuenemise tingimusi, suurendatakse puistu vastupanuvõimet tormi- ja lumekahjustustele ning putukkahjuritele ja seenhaigustele.Harvendusraie tulemusena väheneb puude konkurents mulla mineraal- ning toitainete aga ka vee suhtes, samas tõuseb mulla viljakus raiejäätmete lagunemisel.

Sanitaarraie
Sanitaarraiet kavandatakse metsas, kus esineb surnud või kahjustatud puid ja nende väljaraie on metsakasvatuslikust seisukohast vajalik. Nagu nimigi viitab, on sanitaarraie seotud metsa tervisliku seisundiga. Sanitaarraiet tehakse nakkusallikaks olevate või kahjurite paljunemist soodustavate puude eemaldamiseks metsast, samuti surevate või surnud puude raieks puidu kasutamise eesmärgil, kui see ei ohusta bioloogilist mitmekesisust. Sanitaarraiet võib teha mistahes vanusega puistus, kuid sanitaarraiet ei planeerita, kui puistus on otstarbekas mõni muu raie, näiteks harvendusraie.

Uudised

Broneerige aeg viljapuu lõikuseks 1.märts - 1 mai 2016.

Email: info@ahillea.ee või tel: 53441304