Ahillea OÜ loob valgust!

  

Teeme metsaistutustöid

Pakume taimede istutamise teenust. Olemas torud potitaimede istutamiseks, kiilud avajuursete mändide istutamiseks. Küsige hinnapakkumist

Saame ise taimedele järgi minna ja metsa viia.

PRIA Metsa uuendamise toetuse määrad 2016. a on:
1) metsapuutaimede soetamisel kuni 80% soetuse kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 0,35 eurot laialehise lehtpuuliigi ning 0,16 eurot teiste metsapuuliikide taime kohta;
2) maapinna ettevalmistamisel kuni 96 eurot hektari kohta;
3) metsaistutustöödel kuni 128 eurot hektari kohta;
4) metsauuenduse hooldamisel kuni 96 eurot hektari kohta kalendriaastas.

Taotluse esitamise tähtpäev on 15. juuli 2016. a.
Taotlusvooru eelarve on 800 000 eurot.


Mugavaim on taotlus esitada e-PRIA portaalis. Taotluse saab esitada ka digitaalselt allkirjastatuna siseriiklik@eramets.ee, posti teel või tuua ise kohale.


Veel kasulikku metsauuendamisest, väljavõte metsa majandamise eeskirjast:


(11) Metsa uuendamisel pohla, jänesekapsa-pohla, mustika, jänesekapsa-mustika, jänesekapsa ja sinilille metsakasvukohatüübis võib maapinna ettevalmistamise käigus juurida kuuse kände kogu uuendatava ala ulatuses. Kändude juurimisel on lubatud kahjustada metsamulda sügavamalt kui 30 cm.
[RTL 2009, 11, 130 - jõust. 01.02.2009]
(12) Maapinna ettevalmistusel liigniisketes kasvukohatüüpides vesivagude ja küngastena on lubatud kaevata vesivagusid sügavusega kuni 40 cm.
[RT I, 26.02.2014, 13 - jõust. 01.03.2014]
(2) Leesikaloo, sambliku ja kanarbiku kasvukohatüübi puistute raiestikud ja hukkunud metsaosad tuleb uuendada männi külvi või istutamise teel.
(3) Külvi- ja istutuskohtade algtihedus peab olema:
1) hariliku männi külvil vähemalt 3500 külvikohta hektaril;
2) hariliku männi istutamisel vähemalt 3000 taime hektaril;
3) hariliku kuuse istutamisel vähemalt 1500 taime hektaril;
4) aru- ja sookase külvil vähemalt 2500 külvikohta hektaril;
5) aru- ja sookase istutamisel vähemalt 1500 taime hektaril.
(4) Väiksema algtiheduse korral loetakse metsa külvamine või istutamine looduslikule uuenemisele kaasaaitamiseks.
(5) [Kehtetu – RTL 2009, 11, 130 - jõust. 01.02.2009]
§ 15. Metsakasvukohatüübile sobivad ja metsauuendamisel kasutada lubatud puuliigid
(1) Uuendamisel kasutada lubatud ja metsa uuenenuks lugemisel võetakse arvesse määruse lisas 2 loetletud puuliike ja kõvalehtpuid ning keskkonnaministri määrusega kasvatada lubatud võõrpuuliike.
(2) Hall lepp on uuendamisel lubatud ja võetakse metsa uuenenuks lugemisel arvesse vaid hukkunud või raiutud hall-lepikutes.
§ 16. Metsa uuenenuks lugemiseks nõutav puude minimaalne arv hektaril ja arvesse võetavate puude minimaalne kõrgus
(1) Mets loetakse uuenenuks kui hektaril kasvab vähemalt 1500 0,5 m kõrgust ja kõrgemat harilikku mändi või vähemalt 1000 0,5 m kõrgust ja kõrgemat harilikku kuuske või vähemalt 1500 0,5 m kõrgust ja kõrgemat harilikku tamme või vähemalt 1500 1,0 m kõrgust ja kõrgemat muud metsa uuenenuks lugemisel arvesse võetavat puuliiki.
(2) Puud peavad olema elujõulised ja paiknema ühtlaselt kogu uuendataval alal. Puude olemasolu pole nõutav hukkunud metsaosas või raiesmikul paiknevates looduslikes sulglohkudes, oksavallidel ja raidmetega tugevdatud kokkuveoteedel.
[RT I, 26.02.2014, 13 - jõust. 01.03.2014]
(3) Mitme puuliigi uuenduse korral loetakse iga puuliigi minimaalset kõrgust ületavad taimed ja arvutatakse iga puuliigi kohta puude arvu suhe nõutavasse minimaalsesse puude arvu. Kui nende suhete summa on võrdne või suurem kui 1, loetakse ala uuenenuks. 

Uudised

Broneerige aeg viljapuu lõikuseks 1.märts - 1 mai 2016.

Email: info@ahillea.ee või tel: 53441304